Jaký je rozdíl mezi udržitelností a ekologií

Jaký je rozdíl mezi udržitelností a ekologií

Pojmy udržitelnost a ekologie se začínají objevovat stále častěji v běžných konverzacích. Mnohdykrát jsou považovány za synonyma. Avšak zaměňovat tyto slova je chybou.

V tomto článku se podrobně dozvíte, co znamená udržitelnost i ekologie a jaký je mezi nimi rozdíl.

Ve zkratce:

 • Udržitelnost – Koncept, který definuje rozvoj jako aktivitu pokrývající současné ekologické, sociální a ekonomické potřeby bez ústupků v rámci pokrytí potřeb budoucích generací.
 • Ekologie – Je vědní obor zabývající se popisem a analýzou vztahů mezi organismy a jejich životním prostředím.

Dá se tedy říci, že udržitelnost je ideologie a ekologie je věda.

Historie udržitelnosti

Koncept udržitelnosti se poprvé objevil ve studii Naše společná budoucnost (Our common future). Studii, která je známá také jako Zpráva Brundtlandové (Brundtland report), publikovala světová komice Organizace spojených národů pro životní prostředí a rozvoj v roce 1987.

Dokument upozorňoval na negativní environmentální dopady ekonomického růstu a globalizace.

Již v osmdesátých letech zpráva Brundtlandové umocňovala akcent na vzrůstající problémy způsobené nadměrnou industrializací a celosvětovým růstem populace.

Udržitelnost dnes řeší stejné problémy. Novým úhlem pohledu je nezaměřování se pouze na výzvy současnosti, ale také zajištění budoucnosti pro další generace.

Jak definovat udržitelnost

Zjednodušeně lze udržitelnost definovat jako „schopnost kontinuální existence“. Nicméně udržitelnost je poměrně komplexní koncept.

Nejčastěji citová definice udržitelnosti pochází od komise Organizace spojených národů pro životní prostředí a rozvoj: „Udržitelný rozvoj je rozvoj, který zabezpečuje pokrytí současných potřeb bez ústupků v rámci pokrytí potřeb budoucích generací“.

Tři pilíře udržitelnosti

Udržitelnost je holistický přístup k růstu zohledňující ekologické, sociální a ekonomické aspekty. Udržitelně tedy lze růst pouze při zajištění dlouhodobé prosperity v rámci všech tří pilířů.

Ochrana životního prostředí

Pilíř ochrany životního prostředí je postaven na ekologické neporušenosti. To znamená udržet rovnováhu mezi spotřebou přírodních zdrojů a rychlostí jejich obnovy.

Bohužel ne všechny přírodní zdroje jsou nevyčerpatelné, proto je potřeba přírodu chránit, používat její zdroje racionálně a nejobnovitelnějším způsobem.

Sociální rovnost

Pilíř sociální rovnosti je postaven na soudružnost mezi komunitami a národnostmi zajišťující dostatečnou rovnost v rámci životních podmínek, zdraví a vzdělání.

Sociální rovností není myšleno pouze zajištění obecných lidských práv a pokrytí základních lidských potřeb, ale také umožnit všem přístup k přírodním zdrojům k zajištění zdraví a bezpečí pro sebe a svou rodinu.

To vše by mělo být zaručeno bez diskriminace jakékoli lidské bytosti. Světoví a komunitní lídři by neměli zneužívat své postavení na trhu a v kultuře k zajištění rovnosti jedné skupiny na úkor jiné.

Ekonomická životaschopnost

Ekonomický pilíř v rámci konceptu udržitelnosti je zaměřen na generování bohatství a ekonomického růstu pro všechny bez poškozování přírody a omezování lidských práv.

Aplikování ekonomické životaschopnosti by znamenalo, že lidé napříč světem by měli být schopni udržet si svou nezávislost a přístup ke zdrojům potřebným pro zajištění jejich potřeb.

Co je udržitelný produkt

Udržitelným produktem je produkt, který poskytuje environmentální, sociální a ekonomický benefit, zatímco chrání veřejné zdraví a životní prostředí po celou dobu své životnosti, od těžby surovin až po likvidaci.

Příkladem udržitelného produktu je například zubní pasta v tabletách v recyklovatelném balení vyráběná za férových podmínek pracovníků.

Udržitelný produkt by měl:

 • Být vyroben za použití pouze obnovitelných zdrojů – udržitelný produkt tedy nepoužívá suroviny, energetický zdroj a další výrobní vstupy, které lze vyčerpat.
 • Nepoškozovat životní prostředí – Produkce, distribuce i spotřeba by měla spotřebovávat minimální nutné množství energie a nezanechávat nerozložitelný odpad. Téměř každá lidská aktivita zanechává nějakou stopu, proto se environmentálně odpovědné firmy soustředí na minimalizaci negativních vlivů.
 • Být vyráběn za férových podmínek – Neférovými podmínkami může být například nucená dětská práce nebo práce v úmyslně nebezpečném prostředí. Sociálně odpovědné firmy poskytují všem svým pracovníkům stejně férové podmínky k práci, vytvářejí diverzifikované pracovní týmy a zajišťují pracovníkům hlas ve firemních rozhodnutích. Sociálně udržitelné podniky také dbají na zdraví, pohodu a úspěch všech lidí v organizaci, stejně tak jako jejich důstojný život ve městě a zemi pobytu.

  Co je ekologie

  Ekologie je podobor biologie zabývající se popisem a analýzou vztahů mezi organismy a jejich životním prostředím, včetně akcí a reakcí při jejich změně.

  V rámci ekologie se studuje převážně biodiverzita, biomasa, distribuce a populace organismů. Do ekologie lze také započítat studium spolu soužití a konkurence mezi jednotlivými živočišnými druhy.

  Co je ekologický produkt

  Ekologický produkt lze definovat jako produkt, který během svého životního cyklu produkuje minimum negativních vlivů na životní prostředí.

  Ekologický produkt lze certifikovat jako ekologický. Podmínky se liší dle entity, která certifikaci uděluje. Například čokoládová tyčinka může být dle jednoho certifikátu považována za ekologickou, pokud je minimálně 95 % ingrediencí z ekologického zemědělství, ale jiný certifikát může požadovat pouze 80 %.

  V následujících odstavcích získáte představu, jaké jsou některé požadavky na ekologické potraviny (nezprocesované i zprocesované) a některé non-food výrobky. Takže bude schopni lépe porozumět, co ekologický produkt znamená dle evropských regulací.

  Ekologická potravina

  Ekologická potravina je potravina, která přímo či nepřímo (ingredience) pochází z ekologického farmářství.

  • Pěstování bez použití chemických a syntetických hnojiv.
  • Zakázáno používat minerální dusíkatá hnojiva.
  • Zakázáno používat GMO (geneticky upravené) rostliny nebo zvířata.
  • Zakázáno používat ionizující záření.
  • Zvířata musí být krmena 100% ekologickým krmením.
  • Zakázáno klonování nebo přenášení embryí.
  • Zakázáno používat růstové stimulátory a syntetické aminokyseliny.
  • Zakázáno manipulovat s hladinou hormonů zvířat.
  • Antibiotika mohou být použita pouze v případech kdy je život zvířete v ohrožení.
  • Počet hospodářských zvířat musí být omezen k minimalizaci nadměrné pastvy, eroze nebo znečištění způsobeného zvířecími výkaly.
  • Zvířata musí mít kdykoli přístup k pastvám na otevřeném prostranství.
  • Uvázání nebo izolace hospodářských zvířat je zakázáno s výjimkou případů, kdy je potřeba zvíře stabilizovat z veterinárních důvodů (musí být zajištěny dobré životní a bezpečnostní podmínky).

   Zprocesovaná ekologická potravina

   Pro zprocesované potraviny platí stejné podmínky s dalšími požadavky regulující použité suroviny.

   • Příprava zpracovaných ekologických potravin by měla být oddělena v čase a prostoru od konvenčních potravin.
   • Minimálně 95 % všech složek musí pocházet z ekologického zemědělství, zbylých pět je podmíněno přísnými podmínkami.

    Ekologická kosmetika

    Podmínek pro ekologickou kosmetiku je mnoho. Mezi ty nejpodstatnější patří:

    • Produkt by neměl obsahovat sekundární obal (např. láhev v krabičce). Existují výjimky pouze při balení, které seskupuje více produktů dohromady (například produkt a náplň).
    • Primární obal musí být navržen pro snadné dávkování. Musí být zajištěno, že alespoň 90 % obsahu lze snadno vyjmout.
    • Plastové obaly musí být navrženy tak, aby usnadňovaly účinnou recyklaci. Musí být zabráněno výskytu potenciálním kontaminantům bránícím separaci nebo přepracování během recyklace.
    • Palmový olej a olej z palmových jader i jejich deriváty použité ve výrobku musí být získávány z plantáži bez neudržitelného odlesňování.
    • Triclosan, parabeny, uvolňovače formaldehydu, mikro plast nesmí být obsahem složení.
    • Výrobky uváděné na trh jako určené pro děti nesmí obsahovat agresivní aromata (musí být fragrance-free).
    • Všechny povrchově aktivní látky musí být snadno biologicky odbouratelné za aerobních podmínek a biologicky odbouratelné za anaerobních podmínek.

     Ekologické oblečení

     Oblečení také může být ekologické při dodržení některých podmínek.

     • Produkce musí spotřebovávat minimální možné množství vody a energie.
     • Látky rostlinného původu (jako bavlna nebo len) musí pocházet z alespoň 95 % z ekologického farmářství.
     • Polyesterová vlákna musí být z alespoň 50 % vyrobena z recyklovaného polyesteru.
     • Nylonová vlákna musí být vyrobena z alespoň 20 % recyklovaného nylonu.
     • Množství toxických zbytků ve vláknech musí být omezeno.

      Jak poznat ekologický produkt

      K identifikaci ekologického produktu pomůže logo certifikátu na balení. Tyto certifikáty, v podobě loga vytisknutého na balení, mají různé požadavky. Vždy záleží na certifikační entitě a kategorii produktu.

      Existují stovky certifikátů. Jedna z největších databází ekologických certifikátů je dostupná na ecolabelindex.com.

      Je ekologický výrobek udržitelný?

      Udržitelný produkt musí být ekologický, ale ekologický produkt nemusí být udržitelný.

      Příkladem může být čokoládová tyčinka vyráběná v ekologickém zemědělství (produkt je ekologický), ale na plantáži pracují děti v nucených pracích (produkt není sociálně udržitelný).

      Musíme si být vědomi, že vše, co spotřebováváme má nějaký vliv na životní prostředí. Navíc, ne vždy má spotřeba certifikovaného ekologického produktu nižší vliv na životní prostředí než obyčejný produkt. Faktorem je také způsob přepravy nebo třeba země původu. Například ekologický banán z Jižní Ameriky může vytvářet větší ekologickou stopu než ekologicky necertifikované jablko pěstované poblíž vašeho města.

      Zpět na blog